Hàng mua rồi khách hàng vui lòng KHÔNG đổi trả lại. Việc bảo quản hàng hóa cửa hàng không thể đảm bảo sau khi khách hàng đã mang ra khỏi cửa hàng. Nên thực hiện điều này cũng là bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.